Urząd Gminy w Małej Wsi zatrudni osobę na stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na czas zastępstwa) – pełny wymiar czasu pracy.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego),
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe

  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: 17.08.2018 r. godz: 11:00

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego (wraz z Oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej – umowa na zastępstwo”.

Miejsce:

  • osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,
  • listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy w Małej Wsi, Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.