Dnia 13 października 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru. Sztandar to symbol honoru i godności. Dla szkoły ma szczególne znaczenie, to znak Polski, ale też Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1100  Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Kanonika dr Marka Wilczewskiego Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz ks. Kanonika  Grzegorza Jendrzejewskiego – Proboszcza parafii w Orszymowie. Uczestniczyli w niej uczniowie szkoły, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście.. Po  Mszy Świętej wszyscy przeszli do szkoły. W tej podniosłej chwili udział wzięli: Wnuczka Marszałka Józefa Piłsudskiego Joanna Onyszkiewicz wraz mężem Ministrem Januszem Onyszkiewiczem, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek który ufundował dla szkoły telewizor, Wójt Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś – Włodzimierz Jeznach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Apolinary Gruszczyński, Radna Powiatowa – pani Elżbieta Jachimiak, pan płk. Antoni Jelec –  Prezes Koła Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Płocku, pan Hilary Januszczyk –  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowych Izb Rolniczych  pani Elżbieta Skotnicka – Tracka – wnuczka generała brygady Stanisława Grzmot-Skotnickiego – Piłsudczyka. Po uroczystej części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły  wystąpiła  pani dyrektor Z. Niemirowska. Przywitała zaproszonych gości i przyjaciół szkoły, absolwentów szkoły i nauczycieli uczących w tej placówce a byli to: Panie Alicja Wiśniewska i  Marianna Cichocka – byłe dyrektorki szkoły, pani Teresa Nowatkiewicz, pani Agnieszka Wasielewska, pani Anna Brodalka, pan Zbigniew Drzewiecki oraz pani Halina Staniszewska która uczyła w szkole w Orszymowie  wiele lat temu. Przedstawiła też w skrócie historię szkoły. Po przemówieniu pani dyrektor, prowadzący uroczystość pan Albin Dynarek poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic Rajmunda Niemirowskiego o odczytanie uchwały dotyczącej nadania niepublicznej  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie sztandaru. Po tym nastąpiło uroczyste jego poświęcenie przez księży: Marka Wilczewskiego i Grzegorza Jendrzejewskiego.

Następnie przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Pan Wojciech Zmysłowski w towarzystwie pań: Ireny Gruszczyńskiej i Marianny Cichockiej przekazali sztandar organowi prowadzącemu szkołę który reprezentowali Prezes Zarządu pan Rajmund Niemirowski, Sekretarz Zarządu pani Beata Kacprzak i Członek Zarządu  pani Joanna Szajewska. Z ich rąk sztandar odebrała pani dyrektor w towarzystwie przedstawiciela Rady Rodziców  pani Anny Wrzochul, Rady Pedagogicznej pani Marty Rydzewskiej i ucznia Jakuba Sobczyńskiego.  Podziękowała i przekazała go życząc, aby stał się symbolem uczniowskiej godności. Sztandar odebrał poczet sztandarowy w składzie: Magdalena Drajkowska, Klaudia Sosnowska i Łukasz Wójcik. Po ceremonii wręczenia  odbyła się jego dekoracja  odznaką za  Zasługi dla  Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, której dokonali pan płk Antoni Jelec, Starosta Płocki pan Mariusz Bieniek, pan Apolinary Gruszczyński i pan Hilary Januszczyk. Po prezentacji nastąpiło uroczyste ślubowanie na sztandar przedstawicieli wszystkich klas . Akt ślubowania odczytała uczennica Weronika Kacprzak. Następnie głos zabrali szacowni goście. Po ich wystąpieniach i wpisach w pamiątkowej księdze goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły i wystaw z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości, przygotowanych przez panią Irenę Gruszczyńską i panią Małgorzatę Kwiatkowską.

Galeria zdjęć