W dniu 21 grudnia  2018 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się  spotkanie z sołtysami Gminy Mała Wieś. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz pracownicy urzędu. Na spotkaniu zostały omówione szczegółowo sprawy związane z planowanymi zmianami w statutach sołectw i rozpoczynającymi się w styczniu 2019 roku konsultacjami społecznymi projektów statutów sołectw stanowiących załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś. W myśl ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zmiana statutów sołectw wynika przede wszystkim z proponowanego wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej z dotychczasowej 4 letniej do 5 lat. Omówiono ponadto sprawy związane planowanym terminarzem wyborów sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję w lutym 2019 roku. Pan Wójt Zygmunt Wojnarowski przedstawił  sołtysom, w podziale na poszczególne sołectwa,  kwoty zadłużenia względem Gminy związane z  zaległościami za wodę i ścieki, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, odpady komunalne, czynsze za mieszkania komunalne.