Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w terminie od 01 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2019 wynosi:
100 litrów/1 ha użytków rolnych,
– 30 litrów/1 duża jednostka przeliczeniowa bydła.

Dopłata do jednego litra wynosi 1,00 złotych.

Do wniosku należy załączyć:
1. oświadczenie,
2. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego (za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.),
3. dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2018,
4. oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw).

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Wzory dokumentów można pobrać w tut. urzędzie – pokój nr 16 lub poniżej:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
2. Oświadczenie o specyfikacji gospodarstwa rolnego
3. Oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego

autor: Paulina Wolska