Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok” Konsultacje trwają do 23 października 2019 roku.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:
– osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pokój Nr 1
– drogą elektroniczną na adres e-mail: ajozwiak@malawies.pl
– drogą listowną na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś

Projekt programu