W dniu 23 października 2019 roku odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Mała Wieś. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski poinformował zebranych o planowanym utworzeniu z dniem 1 stycznia 2020 roku kolejnego Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi i trwającym naborze uczestników w wieku 60+. Na spotkaniu zostały omówione szczegółowo sprawy związane z zasadami ochrony danych osobowych przy poborze podatków przez sołtysów, naliczania podatku rolnego i podatku od nieruchomości, utrzymania dróg gminnych, poboczy  i wyznaczenia pasa drogowego, oświetlenia ulicznego, mieszkań komunalnych, zaległościach mieszkańców w opłatach za wodę i odpady komunalne. Pan Wójt Zygmunt Wojnarowski poinformował o wprowadzeniu procedury przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Mała Wieś i systemie powiadamiania mieszkańców SMS. Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju w Wyszogrodzie poinformowali o możliwości udziału mieszkańców Gminy Mała Wieś w bezpłatnych szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach realizacji projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.