W Gminie Mała Wieś wraz z zakończeniem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś. Nagroda ta jest podstawową formą wsparcia wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych, którzy uczęszczali do szkół na terenie Gminy Mała Wieś w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz spełnili jeden z poniższych warunków:
1.uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
3.zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.
Wniosek o przyznanie wsparcia składa rodzic, opiekun prawny bądź dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

WNIOSEK-druk

Do wniosku należy dołączyć:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

Nagroda ma charakter pieniężny i zostanie przyznana przez Wójta Gminy Mała Wieś jednorazowo za osiągnięcia dokonane w roku szkolnym 2019/2020 jako wyraz uznania dla wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych.