Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy od 3 sierpnia 2020 roku  do 31 sierpnia 2020 roku złożyć wniosek wraz z:
-oświadczeniem,
-fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego (za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.),
-dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2019,
oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw i składania wniosku po raz pierwszy w 2020 roku).

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowią sumę:
-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego,liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.
Druki są dostępne do pobrania na stronie www.malawies.pl w zakładce Dokumenty/Zwrot podatku akcyzowego/ oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wniosek.pdf

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego.doc