Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego jednostek oświatowych w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na czas zastępstwa) – pełny wymiar czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  1. Biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych WORD, EXEL.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, sprawozdawczości budżetowej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości budżetowej,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: 14.09.2020 r. godz: 15:00

Wymagane dokumenty.

 1. Curriculum vitae (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny księgowy jednostek oświatowych – umowa na zastępstwo”.

Miejsce:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś,
 • listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy w Małej Wsi, Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski