Pozyskaliśmy 628 022,09 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W”.  W ramach powyższego zadania zaplanowaliśmy przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych tj. przebudowę drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare oraz przebudowę drogi gminnej nr 290809W relacji Kiełtyki – Ściborowo – Wilkanowo o łącznej długości 1458 m.

Ciągła poprawa stanu dróg gminnych jest dla Nas zadaniem priorytetowym, dzięki przemyślanym, długofalowym działaniom corocznie realizowane są inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości dróg. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu dróg gminnych (zmiana nawierzchni ze żwirowej na bitumiczną na odcinku o długości 1058 m oraz modernizacja istniejącej drogi asfaltowej na odcinku 400 m – obecnie na przedmiotowym odcinku położona jest pierwsza warstwa asfaltu – warstwa wiążąca, która na przestrzeni lat uległa znaczącemu zniszczeniu). Projektowana droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej przyczyni się do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych i dróg powiatowych.

Całkowita wartość projektu – 897 174,42 zł
Pozyskana kwota dofinansowania – 628 022,09 zł
Procent dofinansowania – 70%