W Gminie Mała Wieś wraz z zakończeniem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś. Nagroda ta jest podstawową formą wsparcia wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych, którzy uczęszczali do szkół na terenie Gminy Mała Wieś w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. oraz spełnili jeden z poniższych warunków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
3. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.

Wniosek o przyznanie wsparcia składa rodzic, opiekun prawny bądź dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Mała Wieś. Do wniosku należy dołączyć:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia danej klasy w szkole podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś;
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.
Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz na stronie internetowej Gminy Mała Wieś