Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXVII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV i XXVI Sesji Rady Gminy,
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał,
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za I półrocze 2021 r.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
b. zatwierdzenie Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
c. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Mała Wieś, gm. Mała Wieś, powiat płocki,
d. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
e. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
f. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034,
8. Interpelacje i zapytania radnych,
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
10. Wolne wnioski i informacje,
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na sesji Rady Gminy Mała Wieś proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.