Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 28 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a. uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska,
b. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kupise dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości z ,,Kupise, przysiółek” na ,,Kupise, wieś”,
c. wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie,
d. wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie,
e. sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej zabudowy dworskiej, położonej w miejscowości Lasocin,
f. wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju miejscowości z ,,Nowe Święcice, część wsi Stare Święcice” na ,,Nowe Święcice, wieś”,
g. wyznaczenia miejsca do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu i zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie Gminy Mała Wieś,
h. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
i. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).
Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na sesji Rady Gminy Mała Wieś proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.