Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXII Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Przejęcie sprawozdania z realizacji zadań za 2021 rok z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zwierzętami za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mała Wieś uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2022 roku,
c) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
d) zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).