Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 28 czerwiec 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś,
b. raport o stanie gminy:
– wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
– debata,
c. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok:
– przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Mała Wieś sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
– stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania zadań i budżetu Gminy za 2021 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś,
– przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś za 2021 rok.
e. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
f. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.,
g. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035,
h. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
4. Wolne wnioski i informację.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat