W siedzibie Muzeum ART DECO w Płocku, 8 lipca odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie zadań dla straży pożarnych z programów Województwa Mazowieckiego. Gminę Mała Wieś reprezentował Wójt Zygmunt Wojnarowski oraz Zastępca Skarbnika Dorota Serwińska. Przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego byli: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, Wiceprzewodniczący Sejmiku  Województwa Mazowieckiego Adam Orliński i zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mariusz Młynarczyk.

W ramach podpisanych umów zostaną realizowane poniższe zadania:
– „Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi” – 30.000,00 zł dofinansowania,
– „Zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie” dla OSP Mała Wieś i OSP Stare Gałki – 20.000,00 zł dofinansowania.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka