Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
b. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
c. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2033,
d. uchwalenia Budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2023,
e. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023-2036.
4. Wolne wnioski i informację.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat