Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Warszawska 53”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych seniorów – uczestników Dziennego Domu Senior +, zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 53 w Małej Wsi poprzez zakup pięciu fabrycznie nowych laptopów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego seniorów oraz wsparcia ich kontaktu z nowymi technologiami informacyjnymi celem nabycia podstawowych kompetencji cyfrowych. Uczestnicy Dziennego Domu Senior + przy ul. Warszawskiej 53 będą mogli korzystać z nowoczesnych laptopów  w godzinach funkcjonowania placówki.

Realizacja projektu pn. „Zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi – ul. Warszawska 53” przyczyni się do:
– przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego seniorów oraz wsparcia ich kontaktu z nowymi technologiami,
– nabycia podstawowych umiejętności cyfrowych przez seniorów – uczestników Dziennego Domu Senior +  w Małej Wsi,
– korzystania ze świadczonych usług publicznych, w tym w zakresie ochrony zdrowia,
– zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty zajęć oferowanych osobom starszym przez Dzienny Dom Senior +,
– poszerzania własnych zainteresowań i podsuwania nowych możliwości spędzania wolnego czasu,
– podniesienia aktywności seniorów wśród społeczności, a także grup o podobnych zainteresowaniach,
– podtrzymywania aktywności społecznej.

Realizacja projektu: 03.10.2022 r. – 31.12.2022 r.
Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł

„Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji”

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”