Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLIV sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 lutego 2023 r.
4. Przyjęcie protokołu XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 06 kwietnia 2023 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego (sporządzone w oparciu o art.5a ust.3 w/w ustawy).
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań za 2022 r. z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacji zadań.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi za 2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2023-2025,
b. zmiany Uchwały Nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś,
c. sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Podgórze,
d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś,
e. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
f. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
g. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).