Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLV sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 maja 2023 r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Mała Wieś,
b. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małej Wsi,
c. powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych,
d. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
e. raport o stanie gminy:
-wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
-debata,
f. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
h. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
i. zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
j. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2026.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).