Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 24 października 2023 r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
b. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036.
c. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).