Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała Wieś za rok szkolny 2022/2023.
 5. Opiniowanie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2024 rok,
 2. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Mała Wieś na lata 2024-2028,
 3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 4. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia       z opłat, a także trybu ich pobierania,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
 7. obniżenia skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.,
 8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
 9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś orz zwolnień w tym podatku,
 10. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 11. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 12. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036,
 13. zmiany Uchwały Nr 279/XLIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat