Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023 r.. poz. 1469) nałożyła obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Mała Wieś o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, który otrzymacie Państwo od upoważnionego pracownika urzędu.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz posiadania umowy i dowodów wpłat za usługę.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Mała Wieś w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy https://gmina@malawies.pl/

wypełniony wniosek złożyć do:

  • Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych. ,
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi,   ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś  lub

Elektronicznie na Skrzynkę Podawczą Skrytka EPUAP: urzad_gminy_mala_wies/skrytka

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych