5 kwietnia 2024 roku w Muzeum Mazowieckim ART. DECO w Płocku nastąpiło uroczyste podpisane umowy pomiędzy Gminą Mała Wieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Stypułkowskiej a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 170.000,00 zł w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach”.