Urząd Gminy w Małej Wsi zawiadamia, iż  Firma TAXUS z siedzibą przy ul. Ochockiej 14, 02-495 Warszawa, będzie realizowała zadanie Starosty Płockiego dotyczące sporządzenia nowej dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa tzw. uproszczonych planów urządzenia lasu dla 13 obrębów ewidencyjnych na terenie tutejszej gminy tj.: Arciszewo Nowe, Arciszewo Stare, Brody Duże, Chylin, Gałki, Gałki Nowe, Nakwasin, Orszymowo, Podgórze Parcele, Podgórze Wieś, Węgrzynowo, Wilkanowo i Zakrzewo.

W związku z powyższym zawiadamia się  sołtysów, właścicieli lasów prywatnych położonych na terenie w/w obrębów, iż w terminie od 20 czerwca 2024r. do 30 lipca 2024r. obywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przez pracowników w/w firmy. Następnie sporządzony zostanie projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, który  na okres 60 dni wyłożony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie tutejszego urzędu.  Plan ten będzie podstawą naliczenia podatku leśnego