W dniu 5 lipca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie – Delegatura w Płocku odbyło się spotkanie robocze pomiędzy Wójtem Gminy Mała Wieś, Albinem Dynarkiem a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Adamem Struzikiem. Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych kwestii dotyczących rozwoju gminy oraz wzmocnienia współpracy z władzami wojewódzkimi.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:
1. Inwestycje infrastrukturalne – dyskutowano o planach modernizacji dróg gminnych oraz budowy nowych odcinków infrastruktury transportowej, mających na celu poprawę komunikacji w regionie. Marszałek Struzik przedstawił możliwości wsparcia finansowego ze strony województwa.
2. Rozwój gospodarczy – rozmowy dotyczyły inicjatyw wspierających lokalne przedsiębiorstwa oraz strategii przyciągania nowych inwestorów do gminy.
3. Edukacja i kultura – omówiono plany dotyczące rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych oraz sportowych na terenie gminy. W szczególności zwrócono uwagę na wspieranie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, które mają na celu integrację społeczności lokalnej. Wójt podziękował za wsparcie finansowe udzielone przez Urząd Marszałkowski na realizację zadań w tym obszarze.

Marszałek Adam Struzik wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Mała Wieś i zapewnił o swoim wsparciu w realizacji przedstawionych planów. Podkreślił także znaczenie partnerstwa między władzami lokalnymi a wojewódzkimi w dążeniu do zrównoważonego rozwoju regionu. Wójt Albin Dynarek podziękował Marszałkowi za dotychczasowe wsparcie i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Mała Wieś.