Rolnicy, którzy prowadząc działalność rolniczą jednocześnie posiadają firmę i opłacają tzw. podwójny KRUS, muszą pamiętać, aby w najbliższym czasie odwiedzić placówkę rolniczej Kasy.
Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie. Ma ono wskazać, że nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za ubiegły rok. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3 300 zł.
Jak informuje KRUS, ze względu na to, iż termin 31 maja w bieżącym roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zatem ostateczny termin na złożenie stosownego zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za ubiegły rok przypada w piątek 1 czerwca 2018 r.
Warto pamiętać, że niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie jest jednoznaczne z wyłączeniem z ubezpieczenia społecznego rolników. Ubezpieczenie ustanie z dniem 1 czerwca 2018 r. Z KRUS zostaną wyłączone także osoby, które złożą wymagane dokumenty, ale należny podatek od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczył u nich za 2017 r. kwotę 3300 zł.
Kasa może przywrócić termin na złożenie wyżej wymienionego zaświadczenia lub oświadczenia jedynie wtedy, gdy niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych. Zainteresowany musi w takiej sytuacji złożyć w Kasie stosowny wniosek.