Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mała Wieś należy składać od momentu zakończenia zajęć szkolnych do 31 sierpnia 2018 r. Nagrodę otrzymują uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mała Wieś, którzy w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek uczęszczali do szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz spełniają jeden z poniższych warunków:
– uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
– zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
– zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
– zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.
Do wniosku należy dołączyć:
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.