Wniosek o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 15 września.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
– zamieszkujący na terenie Gminy Mała Wieś,
– uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia,
– pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.