Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska; Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej; Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 października 2018 r., o godzinie 10:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. Statutu Gminy Mała Wieś,
b. Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
c. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
d. zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027,
2. Analiza:
– informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2018 r.
– informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mała Wieś za rok szkolny 2017/2018.
3. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach