Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 22 maja 2018 r., o godzinie 11:00

Proponowany porządek obrad:
1. Analiza Uchwały nr 2/II/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
b/ sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geod. PGR Dzierżanowo, gm. Mała Wieś,
c/ umieszczenia płyty pamiątkowej,
d/ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
e/ zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
g/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027,
h/ uchylenia Uchwały Nr 257/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego,
i/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.
j/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r.
4. Wolne wnioski

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach