Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 czerwca 2018 r., o godzinie 9:00

Proponowany porządek obrad:
1. Analiza projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie.
2. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. umieszczenia płyty pamiątkowej
b. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
c. zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027.
d. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
e. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach