Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 września 2018 r., o godzinie 9:00

Proponowany porządek obrad:
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. utworzenia na terenie Gminy Mała Wieś odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
b. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym,
c. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mała Wieś,
d. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
e. zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027.
f. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
g. przystąpienia Gminy Mała Wieś do projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
2. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach