Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Analiza sprawozdania z realizacji zadań za 2019 rok z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
4. Analiza zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie.
5. Stanowisko Rady Gminy w sprawie trudnej sytuacji finansowej oświaty.
6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie trudnej sytuacji gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
/1. Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi.
/2.Zmiany Statutu Gminy Mała Wieś.
/3.Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
/4.Zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Mała Wieś zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
/5.Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2020 – 2022.
/6.Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Mała Wieś w 2020 roku.
/7.Likwidacji Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
/8.Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
/9.Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mała Wieś na 2020 rok.
/10.Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2025.
/11.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
/12.zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
8.Wolne wnioski.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat