Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali Szkoły Podstawowej  w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) Uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
2) Ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
3) Zmiany Uchwały Budżetowej na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
4) Zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2033.
5) Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2021.
6) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat