Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.
Proponowany porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. określenia wzorów wniosku: o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
b. środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
c. regulaminu udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś,
d. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mała Wieś na rok szkolny 2021/2022,
e. regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
g. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
h. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
i. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
j. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.,
k. zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034
2. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat