Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Analiza wniosku w sprawie wygaszenia mandatu radnego.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach
1) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś,
2) Przyjęcia Gminnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mała Wieś,
3) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś,
4) Przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś,
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
6) Zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).