Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady VI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Raport o stanie gminy:
a. wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
b. debata
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania.
8. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok:
a. przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Mała Wieś sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
b. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za 2018 rok z wnioskiem o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś,
c. przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś,.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.
13. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
14. Zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).