Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady VIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Stanowiska Rady Gminy w sprawie wniosku dot. zmian składu komisji konkursowej,
7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku dot. wygaszenia mandatu radnego,
8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczych Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę,
2) Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi,
3) Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś,
4) Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
5) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
6) Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
7) Wyboru ławników na kadencję 2020- 2023 w wyborach na ławników z terenu Gminy Mała Wieś,
8) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
9) Zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).