Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
/1. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
/2. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
/3. Uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.
/4. Zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby.
/5. Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie.
/6. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
/7. Zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
/8. Ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
/9. Zmiany Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
/10. Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2020:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
11. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).