INFORMACJA
Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XX Sesja Rady Gminy Mała Wieś będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 na hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mała Wieś za rok szkolny 2019/2020.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
2) Zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
3) Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2021 rok,
4) Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
5) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
6) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
7) Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Małej Wsi za I półrocze 2020 r.
8) Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9) Zmiany Uchwały Budżetowej na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
10) Zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).