Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXV sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
b. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
c. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś,
d. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mała Wieś na rok szkolny 2021/2022,
e. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
f. Raport o stanie gminy:
– wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
– debata,
g. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
h. sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok:
– przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Mała Wieś sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
– stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania zadań i budżetu Gminy za 2020 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś,
– przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś,
i. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
j. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
k. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
l. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
ł. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).