Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie  uchwał w sprawach:
a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018   rok,
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gmina Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
d/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e/ wyrażenia zgody na przejęcie majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi w likwidacji, na własność Gminy Mała Wieś,
f/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
g/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
h/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
i/ zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy Mała Wieś zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś,
j/ udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Załuski,
k/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29  grudnia  2016 r.,
l/  zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
ł/  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
7. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała Wieś za rok szkolny 2016/2017,
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2017 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne, w tym m. in.: – wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach