Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXV sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie Uchwały nr 2/II/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
7. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
b/ sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geod. PGR Dzierżanowo, gm. Mała Wieś,
c/ umieszczenia płyty pamiątkowej,
d/ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
e/ zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
g/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027.
h/ uchylenia Uchwały Nr 257/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego,
i/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego,
j/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne, w tym m. in.:
– wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach