W dniu 14 września 2018 roku Rada Gminy Mała Wieś podjęła Uchwałę Nr 283/XXXVII/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Mała Wieś do projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 Kobiet, 15 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Mała Wieś.

Wartość projektu wynosi 1 255 754,28 zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 167 263,48 zł  i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota  88 490,80 zł stanowić będzie wkład własny w wysokości min. 7% wartości projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 kobiet ,15mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Mała Wieś, poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

– utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla 20 osób (14 kobiet, 6 mężczyzn),

– doposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora+ dla 30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn)

w Gminie Mała Wieś w okresie dwóch lat od  1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2020 roku.

Zadania w ramach projektu:

 1. Doposażenie budynku funkcjonowania Dziennego Domu i nowoutworzonego Klubu Seniora
 2. Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w Klubie Seniora i w Dziennym Domu Senior+
 3. Działania animacyjne dla uczestników Klubu Seniora
 4. Działania animacyjne dla uczestników Dziennego Domu Seniora
 5. Wspólne działania integracyjne

Grupa docelowa:

 1. a) 20 osób (14K,6M), które obejmą miejsca w nowoutworzonym Klubie Seniora(KS)
 2. b) 30 osób (21K,9M), które obejmą miejsca w Dziennym Domu Senior+ (DDS+) – 15 miejsc już funkcjonuje oraz 15 miejsc utworzonych w proj.).

Łącznie wsparcie skierowane będzie do 50 os.(35K,15M) zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę Mała Wieś

Produkty i Rezultaty:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób obj. szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 50
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w progr.-50
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu -35
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu -35