14.09.2018 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską podpisali z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Rozwoju” umowę o udzielenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Całkowita wartość kosztorysowa zadania to 49.997,88 zł, a wartość przyznanego dofinansowania to 26.400,00 zł.