Kandydat na inkasenta winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.  Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podstawowe obowiązki:

1)   odczyty wodomierzy u odbiorców wody zgodnie z okresami rozliczeniowymi,

2)   wyliczanie oraz pobieranie opłat za pobór wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej,

3)   wydawanie wydruków faktur VAT,

4)   codzienne rozliczanie się z pobranych opłat za wodę i ścieki oraz wpłata gotówki na konto bankowe Urzędu Gminy Mała Wieś.

Kandydat powinien się cechować:

1)    nieposzlakowaną opinią,

2)    wysoką kulturą osobistą,

3)    odpowiedzialnością, dużym zaangażowaniem i poczuciem obowiązku,

4)    dyspozycyjnością.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do  11 stycznia  2019 roku

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pok. Nr 9 lub listownie.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych Mariusz Marciniak 24 269 79 65