W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032”, przypominamy  o obowiązku złożenia (w terminie do 15.02.2019 r.) przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pokój nr 3 – „Informację o wyrobach zawierających azbest”. Wzory w/w informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 3 oraz z linku. Informacja obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Złożenie w/w informacji posłuży do sporządzenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Mała Wieś w 2019 r.

W ramach otrzymanych środków Gmina Mała Wieś nieodpłatnie usunie azbest zdjęty i składowany na terenie Państwa nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mała Wieś, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  24 269 79 76.