Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś

Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach tj. Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych”  w ramach konkursu na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ogłoszonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, od dnia 26 lipca do 13 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Mała Wieś przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Mieszkańców Gminy Mała Wieś, użytkowników wyrobów zawierających azbest prosimy o udzielenie niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś – informacja dla mieszkańców

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032”, przypominamy  o obowiązku złożenia (w terminie do 04.05.2021 r.) przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pokój nr 3 – „Informację o wyrobach zawierających azbest”. Wzory w/w informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 3 oraz z linku. Informacja obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

(więcej…)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032 – informacja dla mieszkańców

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032”, przypominamy  o obowiązku złożenia (w terminie do 30.03.2018 r.) przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania. (więcej…)

Content | Menu | Access panel