Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym musi posiadać:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub pobierać naukę lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • osoby w wieku emerytalnym, mogą uzyskać dofinansowanie tylko wtedy gdy są zatrudnione.

Kwoty dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do 10.000 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawcy – 10% ceny brutto wózka.

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych do 31.08.2019 r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, przy ul. Bielska 57 A – pokój 4 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku tel. 24 267-68-44 lub 24 267-68-43 lub na stronie internetowej www.pcpr.plock.pl w zakładce Aktywny Samorząd.